Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στα 4,398 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο 9μηνο

Σε ζημίες ποσού -4.398,70 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.09.2011, γνωστοποίησε η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 32.006,22 χιλ. ευρώ.

ΑΕΓΕΚ: Στα 4,398 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο 9μηνο
Σε ζημίες ποσού -4.398,70 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.09.2011, γνωστοποίησε η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 32.006,22 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α' εξαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2011 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού -2.410,64 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 33.994,28 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.09.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού -4.398,70 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 32.006,22 χιλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v