Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημίες 357.000 ευρώ για το 2011

Ζημίες 357.000 ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Βογιατζόγλου Systems ΑΕ.

Βογιατζόγλου: Ζημίες 357.000 ευρώ για το 2011
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2011 διαμορφώθηκε στα 26.352.000. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2010 (33.412.000. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 9.236.000. ευρώ μειωμένα κατά 21,83 % έναντι της προηγούμενης χρήσης 2010 (11.815.000. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 1.813.000. ευρώ μειωμένα κατά 42,44 % (3.149.000. ευρώ το 2010).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 475.000. ευρώ (κέρδη ύψους 1.628.000. ευρώ το 2010), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 357.000 ευρώ (έναντι κερδών ύψους 921.000. ευρώ το 2010).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 20.430.000. ευρώ έναντι 27.710.000. ευρώ την προηγούμενη χρήση μειωμένος κατά 26,27%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.850.000. ευρώ μειωμένα κατά 31,61 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2010 (10.016.000. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 735.000. ευρώ, μειωμένα κατά 74,52 % (2.883.000 ευρώ το 2010). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 1.219.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.555.000 ευρώ το 2010 , ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής παρουσίασαν ζημίες ύψους 987.000. ευρώ έναντι κερδών ύψους 911.000. ευρώ την χρήση του 2010.

Οι ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνονται σε 0,1560 Ευρώ.

Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό της ύφεσης στην χώρα μας, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την αγορά και δημιουργεί αρνητική ψυχολογία και ανασφάλεια τόσο από πλευράς εμπόρων αλλά και των καταναλωτών επέδρασε σημαντικά στα αρνητικά αποτελέσματα του Ομίλου, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση και προσθέτει:

Η μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και κατ’ επέκταση οι ζημίες που εμφάνισε ο Όμιλος συγκριτικά με την καθίζηση που παρατηρείται σε όλους του τομείς του εμπορίου είναι μικρότερη.

Τα υγιή μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου βοήθησαν στην χαμηλή εξάρτηση μας από δανειακά βάρη ενώ η ρευστότητα μας επιτρέπει να μπορούμε να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες μας.

Το 2011 έγινε επανεκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων της Εταιρείας από τους πραγματογνώμονες εκτιμητές της εταιρείας Geoaxis Property & Valuation Services που είχε σαν αποτέλεσμα αφενός την απομείωση της αξίας του επενδυτικού ακινήτου της μητρικής εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας γεγονός που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου κατά 887.000 Ευρώ και αφετέρου την απομείωση της αξίας των Ιδιοχρησιμοπούμενων ακινήτων της μητρικής εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, γεγονός που μείωσε το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά 786.000. ευρώ.

Η χρονική συγκυρία που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οποιαδήποτε οικονομική πρόβλεψη επιχειρείται ενέχει μεγάλη πιθανότητα αστοχίας. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του Ομίλου θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση που κινήθηκε και το 2011, στο να διασφαλίζει την βιωσιμότητα της επιχείρησης συμπιέζοντας περαιτέρω το λειτουργικό της κόστος και εξορθολογίζοντας όλες τις επιμέρους διαδικασίες που ακολουθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v