Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ

Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 7 Ιουνίου 2012 η Mevaco, με θέμα, μεταξύ άλλων την επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας και τη διανομή μερίσματος.

MEVACO: Επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ
Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 7 Ιουνίου 2012 η Mevaco, με θέμα, μεταξύ άλλων την επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας και τη διανομή μερίσματος. 

Αναλυτικότερα, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 840.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ισόποσο των 840.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 ευρώ και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της εταιρίας. 

Τέλος, η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, όπως και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v