Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Στις 29 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ

Η εταιρεία Παΐρης θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2011 και την εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2012.

Παΐρης: Στις 29 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ
Η εταιρεία Παΐρης θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2011 και την εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2012.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011έως 31.12.2011.
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν.3693/2008.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v