Μύλοι Κεπενού: Από 5/9 η επιστροφή κεφαλαίου

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,165 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού.

Μύλοι Κεπενού: Από 5/9 η επιστροφή κεφαλαίου
Στις 5 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,165 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ στις 31/8/2012, ενώ η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank.

Επιπλέον, από τις 29/8/2012 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας, στις 25 Ιουνίου 2012, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 1.105.500 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ, ήτοι από 0,80 ευρώ σε 0,965 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Ακολούθησε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ποσού 1.105.500 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,165 ευρώ κάθε μίας, ήτοι από 0,965 ευρώ σε 0,80 ευρώ η κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 1.105.500 ευρώ, ήτοι ποσού ευρώ 0,165 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αυξομείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.360.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v