Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Στα 533,11 χιλ. ευρώ στα κέρδη H1

Στα 533,14 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Mevaco στο α' εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 616,13 χιλ.ευρ΄΄ω το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Mevaco: Στα 533,11 χιλ. ευρώ στα κέρδη H1
Στα 533,14 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Mevaco στο α' εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 616,13 χιλ.ευρ΄΄ω το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα οι οικονομικές επιδόσεις και αποτελέσματα της Mevaco τόσο της Εταιρείας, όσο και του Ομίλου, στην διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2012, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α’ Εξάμηνο 2011) έχουν συνοπτικά ως εξής :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,81 εκατ. Ευρώ και ο εταιρικός σε 10,75 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 7,76% και 16,49% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε1.575,00 χιλ.Ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 1.121,99 χιλ. Ευρώ μειωμένα ποσοστιαία κατά 20,40% και 46,44% αντίστοιχα.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 811,70 χιλ. Ευρώ και για την Εταιρεία σε 578,67 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 587,23 χιλ. Ευρώ και1.161,39 χιλ.Ευρώ αντίστοιχα.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν για τον Όμιλο σε 533,14 χιλ. Ευρώ και για την Εταιρεία σε 414,05 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 616,13 χιλ. Ευρώ και 925,42 χιλ.Ευρώ αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα θεωρούνται, κατά την άποψη της Διοίκησης ικανοποιητικά, δεδομένης της κρίσης που πλήττει τόσο την Ελληνική όσο και την παγκόσμια αγορά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκριση με το 2011, δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική της τρέχουσας περιόδου, δεδομένου ότι η αντίστοιχη περίοδος της προηγούμενης χρήσης παρουσίασε πέραν του αναμενομένου, αύξηση κύκλου εργασιών καθώς και αποτελεσμάτων.

Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια του Ά εξαμήνου του 2012, ήταν κυρίως τα εξής:

α) η μείωση των πωλήσεων της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εξωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της, αποτέλεσμα της μειωμένης παραγωγής των, με φυσική συνέπεια τις μειωμένες παραγγελίες τους προς αυτήν,

β) η εν μέρει αναπλήρωση αυτών από ενισχυμένες πωλήσεις στο εσωτερικό, κυρίως στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών και συναφών εξαρτημάτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),

γ) η βελτίωση που παρατηρήθηκε στα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής εταιρείας «VENMAN A.B.E.E.» (προηγούμενη επωνυμία «ΜEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.») της οποίας βελτιώθηκε τόσο ο κύκλος εργασιών (αύξηση κατά 25,31%) όσο και τα αποτελέσματα της, τα οποία ανέκαμψαν και επανήλθαν σε κερδοφορία και

δ) η μείωση που παρατηρήθηκε στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία για τον Όμιλο ανήλθαν σε 224,12 χιλ.ευρώ έναντι 401,27 χιλ.ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας πτώση κατά 44,15 % και η οποία επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα, οφειλόμενη κυρίως στο γεγονός της λήξης του προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ στο οποίο είχε ενταχθεί η μητρική εταιρεία για επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών της.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και ολοκλήρωσε την κατασκευή των 2 βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφανείας 9.357,60 τ.μ. στη θέση ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, καθώς επίσης ότι στις αρχές Ιουλίου 2012 τέθηκε σε λειτουργία και διασυνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 996,87 KWp, στις στέγες των βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (επένδυση χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και από τα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής Εταιρείας).Τέλος και αναφορικά με την διαδικασία μείωσης με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας (ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή), σε συνέχεια της σχετικής ενημερώσεως του ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του της 28ης Ιουνίου 2012 , δικαιούχοι της επιστροφής ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 6η Ιουλίου 2012 και από την 12η Ιουλίου 2012 ξεκίνησε η εν λόγω επιστροφή , η οποία πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v