Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Αύξηση κεφαλαίου κατά 474.144 €

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 474.144 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επένδυση, αποφάσισε η Γ.Σ. της Κτήμα Κ. Λαζαρίδη.

Κτήμα Λαζαρίδη: Αύξηση κεφαλαίου κατά 474.144 €
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 474.144 ευρώ, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα, αποφάσισε η Γ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη.

Σημειώνεται ότι ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.215.584 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v