Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Στην έγκριση των επενδυτικών της σχεδίων για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στα Οινόφυτα και 2ου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πύλη Τανάγρας στηρίζει η Ελβιεμέκ την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Ελβιεμέκ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης
Στην έγκριση των επενδυτικών της σχεδίων για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στα Οινόφυτα και δεύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πύλη Τανάγρας στηρίζει η Ελβιεμέκ την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 η διοίκηση της εταιρίας απομείωσε στο σύνολό της επισφαλή απαίτησή της ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, να διαμορφωθούν σε επίπεδο μικρότερο του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Δ.Σ. του Χ.Α. στην από 3/4/2006 συνεδρίασή του, να αποφασίσει την υπαγωγή της εταιρείας στην κατηγορία της επιτήρησης, βάσει του Άρθρου 212 του ισχύοντος τότε Κανονισμού του Χ.Α.

Από την 1/1/2006 η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της και ειδικότερα του λογαριασμού Οικόπεδα, σε τρέχουσα αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 16.

Για τον προσδιορισμό αυτής της αξίας η εταιρεία χρησιμοποίησε ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο, οίκο εκτιμητών ακινήτων. Οι εκθέσεις των εκτιμήσεων προσδιόρισαν την αξία των οικοπέδων σε € 46,7 εκατ. έναντι αξίας € 4,4 εκατ., που απεικονίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2005.

Επιπλέον, η εταιρεία, έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Τάχυ της Θήβας, ολοκλήρωσε στις 24/9/2010 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε με την από 25/6/2010 τακτική γενική συνέλευση, για την εξασφάλιση της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του πάρκου αυτού.

Η μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και κατόπιν ολοκληρώσεως των επιτυχών δοκιμών η οριστική σύνδεση πραγματοποιήθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 10 Μαΐου 2011.

Αναμένοντας τις εγκρίσεις και των λοιπών επιχειρηματικών της σχεδίων (Εμπορευματικό Κέντρο στην ιδιοκτησία της στα Οινόφυτα και 2ο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Πύλη Τανάγρας) από τα αρμόδια Υπουργεία, η εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v