Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Aύξηση στα EBITDA, μείωση στα κέρδη

Αύξηση 6% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου Systems, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 8%. Αντιθέτως τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μειώθηκαν στα 291.483 ευρώ από 362.975 ευρώ το 2001.

Βογιατζόγλου: Aύξηση στα  EBITDA, μείωση στα κέρδη
Στα 4,486 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου Systems ΑΕ το α’ τρίμηνο του 2002, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εισαγωγής και εμπορίας εξαρτημάτων επίπλων, ειδών για ιδιοκατασκευές (do-it-yourself), ειδών προβολής εμπορευμάτων και προώθησης πωλήσεων καθώς και υλικών για τον εξοπλισμό-επίπλωση καταστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης.

Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των εταιριών, ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ROMAΝIA SRL 100% θυγατρικής της Βογιατζόγλου Systems ΑΕ και της συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρίας SHOPTECH AE στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 47,5%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2002, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4.485.770 εκατ.ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6% σε σχέση με τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2001.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2002, ανήλθαν στα 499.979 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2001.Επίσης, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη προ φόρων) ανήλθαν σε 291.483 ευρώ έναντι 362.975 ευρώ το 2001. Η εμφανιζόμενη μείωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 24% των λειτουργικών εξόδων της από τις επενδύσεις σε στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό και σε πάγια στοιχεία, στα έκτακτα και ανόργανα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του προηγούμενου χρόνου΄και στο υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ολοκληρώνεται στο α’ εξάμηνο του 2002 και ως εκ τούτου δεν έχει τεθεί σε λειτουργική διαδικασία.

Ως προς το επενδυτικό πρόγραμμα της Βογιατζόγλου Systems, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κέντρου διανομής–γραφείων–εκθέσεων στην Θεσσαλονίκη (Σίνδος) συνολικού κόστους 1.305.943 ευρώ. Επίσης ολοκληρώθηκε το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Integrated Enterprise Resource Planning Information Systems) αναπτύσσοντας την on-line σύνδεση όλων των εργασιακών χώρων της εταιρείας δίνοντας την δυνατότητα για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Η εν λόγω επένδυση ανήλθε στα 478.357 ευρώ.

Τέλος, η εταιρία επισημαίνει ότι κατά την έναρξη του πρώτου τριμήνου έτους 2002 η συνδεδεμένη επιχείρηση SHOPTECH AE ανέστειλε την δραστηριότητα της λόγω της αιφνιδίας και άνευ λόγου διακοπής της συμβάσεως αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της από τον προμηθευτή της και ήδη έχει ασκηθεί αγωγή.

Η αναστολή της δραστηριότητας της συνδεδεμένης εταιρίας δεν αποτελεί ουσιώδες γεγονός ούτε και επέρχονται σοβαρές επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων της Βογιατζόγλου Systems A.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v