ΕΚ: Πράσινο φως σε νέες μετοχές Sato

Πρόστιμα σε Ridenco, Ιμπεριο, Τεχνικές Εκδόσεις, Interfish, Γενική Τράπεζα, Lazard Freres, Σελόντα και BNP Paribas από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ναι στις νέες μετοχές της Sato και στη δημόσια προσφορά από Ευρωσυμβούλους.

ΕΚ: Πράσινο φως σε νέες μετοχές Sato
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 666/5.12.2013 συνεδρίασή του:

-Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «SATO Α.Ε.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α. των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς Τράπεζες και με καταβολή μετρητών από την εταιρεία «HELCY HOLDINGS LIMITED».

-Παρείχε στην εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» άδεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

-Επέβαλε πρόστιμο € 20.000 στην εταιρεία « RIDENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

-Επέβαλε πρόστιμο € 15.000 στην εταιρεία «ΙΜΠΕΡΙΟ – ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», γιατί δεν συνέταξε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ την ετήσια οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

-Επέβαλε πρόστιμο € 7.000 στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», γιατί δεν δημοσιοποίησε εντός της νόμιμης προθεσμίας τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.3.2013, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

-Επέβαλε συνολικό πρόστιμο € 6.000 στην εταιρεία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 και δεν δημοσιοποίησε εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.3.2012, καθώς και των στοιχείων και πληροφοριών που προκύπτουν από αυτές, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

-Επέβαλε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρεία «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» γιατί δεν προέβαινε σε ενημέρωση επενδυτών, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 20 της απόφασης 1/452/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

-Επέβαλε πρόστιμο € 4.500 στην εταιρεία «LAZARD FRERES GESTION S.A.S., μέτοχο της «Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε.», γιατί ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

-Επέβαλε πρόστιμο € 3.000 στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

-Επέβαλε πρόστιμο € 3.000 στην εταιρεία «ΒNP PARIBAS SEC SERVICES» για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης 3/304/2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v