Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Οκ για εισαγωγή Χαλυβουργίας Ελλάδος- ETFs

Την εισαγωγή των μετοχών της Χαλυβουργίας Ελλάδος στην κατηγορία ”Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης” της Αγοράς Αξιών του ΧΑ, ενέκρινε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Επίσης, ενέκρινε το οριστικό κείμενο τροποποίησης του κανονισμού για την εισαγωγή των ETFs.

ΧΑ: Οκ για εισαγωγή Χαλυβουργίας Ελλάδος- ETFs
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια της κατ’ αρχήν απόφασης που είχε ληφθεί στις 26/04/2007, ενέκρινε το οριστικό κείμενο τροποποίησης του κανονισμού για την εισαγωγή των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ – Exchange Traded Funds - ETFs), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα ΔΑΚ παρακολουθούν την πορεία ενός χρηματιστηριακού δείκτη με κύριο επενδυτικό σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσής του, ενώ διαπραγματεύονται και εκκαθαρίζονται στο χρηματιστήριο όπως και οι μετοχές.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κατηγορία ”Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης” της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Ακόμα, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 270.195.031 δικαιωμάτων προτίμησης της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, για κάθε 4 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές σε τιμή διάθεσης €20,00. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση, ορίζεται η 1η Αυγούστου 2007. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από την 07/08/2007 έως και την 07/09/2007, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 07/08/2007 έως και την 03/09/2007,

• των 817.166.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ALAPIS A.B.E.E., που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 30η Ιουλίου 2007,

• των 17.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ, που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,62 σε €0,31 (split μετοχών) με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 31ης Ιουλίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 8η Αυγούστου 2007. Επίσης, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, από €0,59 σε €0,62, που προηγήθηκε του split,

• των 14.740.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,84 σε €0,42 (split μετοχών), με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 31ης Ιουλίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 8η Αυγούστου 2007.

Επιπλέον, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

• τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €5,77 σε €1,07 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €1,07 ανά μετοχή - ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2007,

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,53 σε €1,54. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €1,54 ανά μετοχή - ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2007,

• την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E. σε ”ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ” με νέο διακριτικό τίτλο ”ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ”, η οποία ισχύει από την 31η Ιουλίου 2007,

• την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε ”SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτικό τίτλο ”SPACE HELLAS”, η οποία ισχύει από την 31η Ιουλίου 2007,

• την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας FORTHNET A.E από ”FORTHnet” σε ”Forthnet A.E.” ή ”Forthnet”, η οποία ισχύει από την 1η Αυγούστου 2007, και

• τη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., σχετικά με την εξαγορά, μέσω της κατά 99,99% θυγατρικής της εταιρίας Logistics Service Hellas A.E., της μη εισηγμένης εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. ”Αποθηκεύσεις –Διανομές – Συσκευασίες”.

• τη λύση της σύμβασης (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας AUTOHELLAS ΑΕ από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Τελευταία ημέρα της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η 10η Αυγούστου 2007.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση αναστολής (σειρές Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2007 και Μαρτίου 2008) και διακοπής (εισαγωγή της σειράς Ιουνίου 2008) διαπραγμάτευσης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής ”MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (ΜΙΓ). Η επαναδιαπραγμάτευση των ΣΜΕ θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου 2007. Από την ίδια ημερομηνία θα είναι διαθέσιμα τα προϊόντα δανεισμού τίτλων καθώς και η δυνατότητα ανοικτών πωλήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v