Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Μοίρασε» πρόστιμα συνολικού ύψους €117.500 η Κεφαλαιαγορά

Την επιβολή προστίμων σε 12 εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε σήμερα η επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

«Μοίρασε» πρόστιμα συνολικού ύψους €117.500 η Κεφαλαιαγορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κατά την 730/22.9.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου ύψους €30.000 στην «Alpha Bank», ως καθολικής διαδόχου της «Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8, 5 και 20 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 3606/2007 και της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €15.000 στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.6.2012.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €12.000 στην εταιρία «EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ», για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3340/2005, όπως αυτό εξειδικεύεται από τις παρ. 1 και 2(ιε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την μη αναθεώρηση των προβλέψεων της για το έτος 2012.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €10.000 στην εταιρεία «F.G. EUROPE A.E.» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων χρήσης 2012.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €10.000 στην εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01. – 30.09.2012.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €9.000 στην εταιρεία «BOLELLI CO. LIMITED», για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, κατά την κρίσιμη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ». Για την ίδια περίπτωση επέβαλε πρόστιμο ύψους € 4.500 την εταιρεία «RAGUSO LIMITED».

• Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρων 6, 19 και 21 του ν. 3556/2007, της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου και του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 4/507/28.4.2009 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1- 30.9.2014.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 21 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.3556/2007, λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων: (α) του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2/363/30.11.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (β) του άρθρου 5, παρ. 2, 3 και 4 του ν. 2843/2000 κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία «SPACE HELLAS Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01. – 30.06.2012

• Την επιβολή προστίμου ύψους €4.000 στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» για παράβαση των προβλεπόμενων από τον ν. 3556/2007 υποχρεώσεων δημοσιοποίησης των πληροφοριών ενημέρωσης που έλαβε σχετικά με κρίσιμη μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3340/2005, όπως αυτό εξειδικεύεται από τις παρ. 1 και 2(ιε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τη μη αναθεώρηση των προβλέψεων της για το έτος 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v