Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 50,9 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ από τις 26/7

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 50,9 εκατ. ευρώ μετά από επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και την ακύρωση ιδίων μετοχών.

Στα 50,9 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ από τις 26/7

Η εταιρία ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/6/2017, αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού της κεφαλαίου:

*Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €15.688.455,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά EUR0,24 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

*Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €4.006.432,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν το χρονικό διάστημα 9/2/2016 – 20/4/2017 σε εκτέλεση της από 20/5/2015 απόφασης της 14ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία ακύρωσης των 4.769.563 ιδίων μετοχών ορίστηκε η 26η Ιουλίου 2017.

Την Παρασκευή 30/6/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 836929 η με αριθμό 73250/30.06.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του μερί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε την 5/7/2017 για τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Μετά τις ως άνω μεταβολές, από την 26η Ιουλίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των €50.903.160,00, διαιρούμενο σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,84 η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v