Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «μοίρασε» πρόστιμα €148.000

Η Ε.Κ. μεταξύ άλλων επέβαλε πρόστιμα σε Μηχανική και Κλουκίνα- Λάππα για τη μη ορθή κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «μοίρασε» πρόστιμα €148.000
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 810η/6.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 42.000 για παράβαση των διατάξεων του ν. 3340/2005 κατά την κατάρτιση συναλλαγών στη μετοχή της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 02.09.2013 έως 31.12.2013. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 30.000 στη χρηματιστηριακή εταιρία ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ, ως πρόσωπο που διαμεσολαβεί κατ’ επάγγελμα, για παράβαση του άρθρου 17 του ν.3340/2005, και πρόστιμο ύψους € 12.000 στον κ. Ιωάννου Κωνσταντίνο για παράβαση του άρθρου 7 του ν.3340/2005 .

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 30.000 στην DROMEUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το άρθρο 24 παρ. 2 (β) του ν. 3461/2006, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τις ημέρες που ακολούθησαν την υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της τελευταίας.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 18.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 2, 8 παρ. 1 και 2, 16 παρ. 1 και 2 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται από το άρθρο 13 παρ. 1 και το άρθρο 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.

• Την επιβολή προστίμων ύψους € 15.000 για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 12.000 στον κ. Βίκτωρα Ρέστη και πρόστιμο € 3.000 στην ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία BENBAY LIMITED.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.

• Την επιβολή προστίμων ύψους € 6.000 για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το π.δ. 51/1992, λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 3.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ και πρόστιμο ύψους € 3.000 στον κ. Αθανάσιο Χατζηιωάννου.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονταν από το π.δ. 51/1992 λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

• Την επιβολή προστίμων ύψους € 4.500 για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007 λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας NEXANS HELLAS Α.Β.Ε. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 1.500 στην κα Αργυρώ Ακτύπη, πρόστιμο ύψους € 1.500 στον κ. Κωνσταντίνο Δρακάκη και πρόστιμο ύψους € 1.500 στην κα Μαρία Στεφανάκη.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 1.500 στην εταιρεία LINNAEUS PARTNERS CAPITAL B.V. για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v