Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ

Η αναστολή διαπραγμάτευσης αποφασίστηκε διότι "υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 της εν λόγω εταιρείας δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ"

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ
Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 26 Απριλίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ‘'ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.'', σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007, και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 της εν λόγω εταιρείας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 25 Απριλίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v