Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 3/2 στο ταμπλό της ΕΝΑ οι 5 εκατ. νέες μετοχές της Euroxx

Οι μετοχές αυτές προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων».

Από 3/2 στο ταμπλό της ΕΝΑ οι 5 εκατ. νέες μετοχές της Euroxx

Η εταιρεία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ανακοινώνει  ότι την 03/02/2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 5.007.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων».

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των  €5.324.760,000, διαιρούμενο σε 14.791.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθμ.πρωτ.1828637/11.11.2019 απόφασή του ενέκρινε την ανωτέρω συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων» καθώς και την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της απορροφώσας συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ κατά την συνεδρίασή της στις 29/01/2020 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ των ως άνω 5.007.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. 

Το πληροφοριακό σημείωμα που συντάχθηκε για την ανωτέρω συγχώνευση είναι διαθέσιμο στα γραφεία της εταιρίας «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» , Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι 152 32 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.euroxx.gr  και στην ιστοσελίδα του ΧΑ (www.athexgroup.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας , Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι 152 32 ,  στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.: 210-6879511, κ. Σταυρούλα Γεωργοπούλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v