Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Διανέμει μέρισμα €0,23/μετοχή

Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η13 Απριλίου 2021.

Autohellas: Διανέμει μέρισμα €0,23/μετοχή

Ανακοινώνεται από την «AUTOHELLAS» ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 31 Μαρτίου 2021, το μέρισμα της χρήσης 2020 καθορίστηκε σε 0,23 ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,2185 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Στο μικτό ποσό 0,23 ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συνυπολογιστεί η προσαύξηση που αφορά τις 642.245 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 07 Απριλίου 2021.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 08 Απριλίου 2021, (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η13 Απριλίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v