Πειραιώς: Στο €1.250.367.223 το μετοχικό κεφάλαιο

Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.250.367.223.

Πειραιώς: Στο  €1.250.367.223 το μετοχικό κεφάλαιο
Σε συνέχεια των από 16.04.2021, 23.04.2021 και 29.04.2021 ανακοινώσεών της, η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις από 16.04.2021, 23.04.2021 και 29.04.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες ελήφθησαν δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 7.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.250.367.223 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.250.367.223 διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v