Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το χρονοδιάγραμμα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς

Από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021, οι μετοχές της Πειραιώς Holdings θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία €0,95 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών που εκδίδει η Phoenix Vega Mezz.

Το χρονοδιάγραμμα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E.  ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 22 Ιουνίου 2021, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά €0,05 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “Phoenix Vega Mezz Plc” με έδρα στην Κύπρο («Phoenix Vega Mezz»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Holdings, με αναλογία 1 μετοχή της Phoenix Vega Mezz για κάθε 1 μετοχή της Εταιρείας που ήδη κατέχουν.

Μετά την προαναφερθείσα απόφαση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.187.848.861,85 και ο συνολικός αριθμός μετοχών παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 1.250.367.223 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,95 η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την απόφασή του 70056/25.06.2021, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στις 04.08.2021, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα Εταιρική Πράξη της Εταιρείας («Εταιρική Πράξη»). Με βάση τα παραπάνω, η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι η Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης κατά την οποία οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών που εκδίδει η Phoenix Vega Mezz.

Από τη Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021, οι μετοχές της Πειραιώς Holdings θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία €0,95 ανά μετοχή και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερθείσα διανομή.

Η τιμή της μετοχής της Εταιρείας δεν θα προσαρμοσθεί. Οι δικαιούχοι της διανομής των μετοχών που εκδόθηκαν από την Phoenix Vega Mezz θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (DSS) στις 10 Αυγούστου 2021 (record date).

Επιπλέον, η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι στις 04.08.2021, η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στην κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς EN.A. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών («EN.A. PLUS»), υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανωτέρω Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Holdings («Ένταξη»). Σύμβουλος ΕΝ.Α για την Ένταξη είναι η Grant Thornton («Σύμβουλος ΕΝ.Α.»).

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των παραπάνω περιγραφόμενων ενεργειών παρουσιάζεται παρακάτω:

Ημερομηνία -          Γεγονός

4 Αυγ. 2021:  Το Χ.Α. ενημερώνεται για την Εταιρική Πράξη

4 Αυγ. 2021: Το Χ.Α. εγκρίνει και ανακοινώνει την Ένταξη υπό την αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης

4 Αυγ. 2021: Δημοσίευση του Πληροφοριακού Εγγράφου σχετικά με την Ένταξη στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της Phoenix Vega Mezz και του Συμβούλου ΕΝ.Α

4 Αυγ. 2021: Ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings σχετικά με την Εταιρική Πράξη

6 Αυγ. 2021: Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz

9 Αυγ. 2021: Αποκοπή δικαιώματος της διανομής των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στους μετόχους της Πειραιώς Holdings (Ex - Date) // Διαπραγμάτευση των μετοχών της Πειραιώς Holdings με τη νέα ονομαστική αξία

10 Αυγ 2021: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της διανομής σε είδος των μετοχών της Phoenix Vega Mezz (record date)

11 Αυγ. 2021: H Phoenix Vega Mezz ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην EN.A. PLUS

11 Αυγ. 2021: Πίστωση των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων/μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ)

12 Αυγ. 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Phoenix Vega Mezz shares στην ΕΝ.Α. PLUS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v