Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στη διαγραφή της ΓΕΚΕ από το ταμπλό

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε και το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank.

Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στη διαγραφή της ΓΕΚΕ από το ταμπλό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 940η/15.12.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του συμπληρώματος του από 18.11.2021 ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά των μετοχών της, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

- Την τροποποίηση της απόφασής του υπ’ αριθ. 10/928/14.9.2021, που αφορά σε επιβολή προστίμου στον κ. Ρίζο Βασίλειο για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007, με μείωση του προστίμου στο ποσό των € 10.000.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v