Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,325/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 14.06.2022.

Alpha Trust: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,325/μετοχή

Η «ALPHA TRUST ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 07.06.2022 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης του έτους 2021 ποσού 1.035.751 ευρώ ή 0,3325957310 ευρώ ανά μετοχή.

Το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 91.630 μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μέρισμα προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και το τελικό συνολικό μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,3426786443 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4646/2019 και ισχύουν, συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,3255447121 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 14.06.2022. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά τη 15.06.2022 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 21.06.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v