Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 0,30 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Πετρόπουλος

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Μέρισμα 0,30 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Πετρόπουλος

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15 Ιουνίου 2022, το μέρισμα για τη χρήση 2021 καθορίστηκε σε 0,30 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 527.321 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,0241776540 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,3241776540 ευρώ.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,01620888270 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,3079687713 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων - Record Date).

Από την 17.06.2022 (Ημερομηνία Αποκοπής - Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι μέχρι την 31.12.2027, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v