Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dimand: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Στις 29 Ιουνίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά και ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στις 6 Ιουλίου.

Dimand: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Η «DIMAND» ανακοινώνει ότι από την 23.06.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 6.213.100 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 325.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 6.538.100 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας κατά του ποσού των 326.905 ευρώ, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών (κοινών και προνομιούχων) μετόχων (εφεξής η «Αύξηση») και για την, υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης του ποσού της Αύξησης, εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε., έχουν το δικαίωμα της προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») έως 931.800 υφιστάμενων μετοχών οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στους πωλητές μετόχους δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v