Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα - μαμούθ 3,42 ευρώ ανά μετοχή μοιράζει η Alpha Αστικά Ακίνητα

Το μέρισμα Στις 9 Σεπτεμβρίου η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, με την ημερομηνία αποκοπής να προσδιορίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Μέρισμα - μαμούθ 3,42 ευρώ ανά μετοχή μοιράζει η Alpha Αστικά Ακίνητα

Μέρισμα ύψους 3,42 ευρώ ανά μετοχή μοιράζει στους μετόχους της η Alpha Αστικά Ακίνητα. Ειδικότερα, η Alpha Αστικά Ακίνητα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τροποποιεί την αρχική εισήγησή του αναφορικά με τη διανομή μερίσματος και εισηγείται στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 9.9.2022 την έγκριση διανομής μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 47.880.000, ήτοι ευρώ 3,42 μέρισμα (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Το μέρισμα προέρχεται τόσο από τα κέρδη χρήσης 2021 όσο και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση στους μετόχους. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Σύμφωνα με την πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ημερομηνία αποκοπής: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date): Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερες ανακοινώσεις της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v