Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Από 29 Αυγούστου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,3059/μετοχή

Από την Τετάρτη 23.08.2023, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος

Jumbo: Από 29 Αυγούστου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,3059/μετοχή

Η «JUMBO» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 05.07.2023 αποφάσισε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2022 ποσού 0,3220 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου, ήτοι συνολικά ποσό 43.811.242,40 ευρώ.

Από το ποσό αυτό, όπου απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών φόρος ποσοστού 5%, και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανέρχεται σε ποσό 0,30590 ευρώ.

Δυνάμει της από 05.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δικαιούχοι του μερίσματος μικτού ποσού 0,3220 ευρώ ανά μετοχή είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 24.08.2023 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων - record date).

Από την Τετάρτη 23.08.2023, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Τρίτη 29.08.2023, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v