Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Από 24/11 η καταβολή μερίσματος €0,20/μετοχή

Από την Δευτέρα 30.10.2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα. Επιλογή για επανεπένδυση του μερίσματος.

Ανδρομέδα: Από 24/11 η καταβολή μερίσματος €0,20/μετοχή

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.09.2023, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού 706.853,80 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε €0,20 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό διανομής ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία αποκοπής (cut-off date), ήτοι την 30.10.2023, με δεδομένο ότι οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μέρισμα.

Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση θα προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, για το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξημένο με το ποσό που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος δεν θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, δυνάμει του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με την από 26.07.2023 απόφασή της, ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028) (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Πρόγραμμα»), αποφάσισε ομόφωνα τους γενικούς όρους υλοποίησής του και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.09.2023 απόφασή του, ενέκρινε, παράλληλα με την διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού 706.853,80 ευρώ, ήτοι 0,20 ευρώ ανά μετοχή, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 357.324,69 ευρώ, με έκδοση μέχρι 103.949 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (3,4375 €) εκάστη, και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο των πέντε (5) πρώτων ημερησίων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP) της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης της διανομής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων (δηλαδή από 1.11.2023 έως και 07.11.2023), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

H αύξηση θα γίνει αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων και εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων (record date), ήτοι την 31.10.2023 και εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

Συγκεκριμένα, η ως άνω έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, για την καταβολή της διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

To δικαίωμα επιλογής, εάν θα ασκήσουν το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων που τους αναλογεί ή θα εισπράξουν το μέρισμα σε μετρητά ή θα συνδυάσουν τους δύο ανωτέρω τρόπους είσπραξης του εν λόγω μερίσματος, θα ασκείται από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας καταγραφής της διανομής (record date), ήτοι από την 01.11.2023 έως την 14.11.2023 (προθεσμία καταβολής αύξησης) υποβάλλοντας σχετική δήλωσή τους στους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες).

O αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων που κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία δια της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Εφόσον από τη διαίρεση αυτή προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο μέτοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων κάθε μετόχου θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος, ήτοι στις 24.11.2023.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε εν όλω είτε εν μέρει, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος που τους αναλογεί σε μετρητά.

Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον 1 νέας μετοχής της Εταιρείας δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο μέρισμα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων αποκλειστικά σε μετρητά.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι νέες μετοχές της Εταιρείας που δεν θα αναληφθούν από τους δικαιούχους μετόχους, δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 (με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης») του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, κατά τ ’ανωτέρω αναφερόμενα, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τρίτη 31.10.2023 (record date).

Από την Δευτέρα 30.10.2023 (cut-off date) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η καταβολή θα αρχίσει την Παρασκευή 24.11.2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v