Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 29/6 η "πρώτη" του ETF της Εθνικής ΑΕΔΑΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μεριδίων του ΔΑΚ, με την ονομασία "NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.

ΧΑ: Στις 29/6 η
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ("Δ.Α.Κ."), με την ονομασία "NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. – Μετοχικό Εσωτερικού" στην Κατηγορία "Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων" της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Ο μέγιστος αριθμός μεριδίων που δύναται να εκδοθεί ανέρχεται σε 100.000.000. Η πρώτη δημιουργία μεριδίων θα υλοποιηθεί μέχρι και την 24η Ιουνίου 2009. Ο ακριβής αριθμός των προς εισαγωγή μεριδίων θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., πριν από την 29η Ιουνίου 2009, ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μεριδίων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 12.245.641 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που προέκυψαν από επανεπένδυση μερίσματος χρήσης 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2009.
• των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ", δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πια λόγοι για την υπαγωγή της στο συγκεκριμένο καθεστώς. Οι μετοχές της εν λόγω εταιρίας από τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 22ης Ιουνίου 2009 θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

• α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» λόγω ακύρωσης 5.117.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2009, και β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 1,25 σε ευρώ 1,10 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,10 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2009. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2009.

• την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και την επιστροφή του ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,54 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 24η Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 26η Ιουνίου 2009.

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από ευρώ 1,07 σε ευρώ 0,72. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2009.

• την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας «FHL MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP» σε «Joint Stock company for manufacturing, processing, trading and montage on decorative stone “Mermeren Kombinat” Ad Prilep» και του διακριτικού της τίτλου σε «Mermeren Kombinat Ad Prilep», τόσο στις σχέσεις της με την Ελλάδα όσο και για τις διεθνείς της συναλλαγές, η οποία θα ισχύει από την 25η Ιουνίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v