Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόστιμα €86.000 "μοίρασε" η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την επιβολή προστίμων.

Πρόστιμα €86.000 μοίρασε η Επ. Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή 614η/9.4.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

• Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ», με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την παρ. 1(ε) του άρθρου 39 του ν. 3606/2007, επειδή η εταιρεία έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

• Επέβαλε πρόστιμο € 20.000 στον κ. Χαράλαμπο Νάτση, υπάλληλο της εταιρίας «ΜΟMENTUM FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ» κατά το διάστημα του ελέγχου, διότι παρείχε την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2396/1996. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο € 10.000 στην εταιρία «ΜΟMENTUM FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ» διότι οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας ως προς την εποπτεία των ενεργειών του ανωτέρω υπαλλήλου της δεν ήταν επαρκείς.

• Επέβαλε συνολικό πρόστιμο € 15.000 στην εταιρία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως καθολικής διαδόχου της Aspis Bank, επειδή η εταιρεία διέθετε τίτλους σε πελάτες χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

• Επέβαλε συνολικό πρόστιμο €13.000 στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

• Επέβαλε πρόστιμο € 10.000 στην εταιρία «ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ» διότι δεν προέβη έγκαιρα σε δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας σχετικά με την εξέλιξη συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμό της Ευρωπαικής Ενωσης, κατά παράβαση του ν. 3340/2005.

• Επέβαλε πρόστιμο € 9.000 στον κ. Πάνο Γερμανό, μέτοχο της «MULTIRAMA AEBE», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρίας κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Επέβαλε πρόστιμο € 4.000 στον κ. Μάρκο Καράσσο, μέτοχο της «ΤΕΞΑΠΡΕΤ A.E.», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρίας κατά παράβαση του ΠΔ 51/92

• Επέβαλε πρόστιμο € 3.000 στην εταιρία «ΑVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT Πληροφορική A.E.» λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της 30.6.2010, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Επέβαλε πρόστιμο € 2.000 στην εταιρία «ΟRANGE PARTNERS A.Ε.Π.Ε.Υ» για πλημμελείς διαδικασίες καταγραφής εντολών των πελατών της.

• Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας ως προς την παροχή ορισμένων επενδυτικών υπηρεσιών της εταιρείας «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ.» κατόπιν σχετικού αιτήματός της.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v