Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εγκριση Κομισιόν στα μέτρα στήριξης του ελληνικού κλάδου γούνας-δέρματος

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022.

Εγκριση Κομισιόν στα μέτρα στήριξης του ελληνικού κλάδου γούνας-δέρματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς ύψους έως 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με το καθεστώς, η στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το καθεστώς θα απευθύνεται σε εταιρείες όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γούνας και του δέρματος και οι οποίες πλήττονται από την τρέχουσα κρίση. Σκοπός του καθεστώτος είναι: i) η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στις επιλέξιμες επιχειρήσεις, για τις οποίες η ρωσική αγορά αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προορισμό και ii) η διατήρηση της οικονομικής τους συνέχειας στη διάρκεια της κρίσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, i) το ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το όριο των 500.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης· και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v