Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οικουμενικό Πατριαρχείο για ομόφυλα: Μία μόνο η αποδεκτή μορφή γάμου

«Η Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως διαφόρου τοῦ γάμου». Ωστόσο, «τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ἐν Χριστῷ ἀγάπης».

Οικουμενικό Πατριαρχείο για ομόφυλα: Μία μόνο η αποδεκτή μορφή γάμου

Στη δεσμευτική απόφαση της Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται δια τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου ως της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός» παραπέμπει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδρίασε στο Φανάρι, αναφορικά με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:

«Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα υπό τήν προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος εις τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ἰανουαρίου 2024, ὑπενθυμίζει εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι "ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου" ὡς "τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός", ἡ ὁποία "συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας" (κείμενον "Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ", Ι.10 καί 4). Σημειοῦται συγχρόνως, ὅτι τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v