Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 1 2015

Tips από το ενημερωτικό δελτίο της Eurobank

Tips από το ενημερωτικό δελτίο της Eurobank

ΟYΚΡΑΝΙΑ - ΑΜΚ: Τον Σεπτέμβριο του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ουκρανικής θυγατρικής Public J.S.C. Universal Bank, η οποία υπολογίζεται στα 83 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση διενεργείται για να εξασφαλιστούν οι κανονιστικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και θα καλυφθεί με μετατροπή: α) χρέους μειωμένης εξασφάλισης σε κεφάλαιο, και κεφάλαια ενδοομιλικού, β) διατραπεζικού δανεισμού (56 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία ταξινομείται ως περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: Την 30ή.09.2015 το σύνολο των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (δηλαδή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων μείον αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων) αυξήθηκε κατά 25,7%, σε σχέση με την 31.12.2014, και ανήλθε σε 4,86 δισ. ευρώ από 3,87 δισ.

Η αύξηση ήρθε ως αποτέλεσμα νέων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις και αλλαγής του φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26% για τα έσοδα χρήσεων από το 2015 και έπειτα.

Στις 30 Ιουνίου 2015, η Τράπεζα διέθετε €3.667 εκατ. DTAs, τα οποία πληρούν τους όρους μετατροπής σε άμεσα εκτελεστές απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου (DTCs).

 

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών αντιπροσώπευαν το 35% των δανείων του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 33,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν στο 43,1%, ενώ μόνο στην Ελλάδα στο 45,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Κατά την ίδια ημερομηνία, τα ρυθμισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας ανέρχονταν σε 4,9 δισ. ευρώ.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο όμιλος είχε σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και χορηγήσεις προς πελάτες ύψους 11,74 δισ., που αντιστοιχεί σε δείκτη κάλυψης δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών 65%.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ως ποσοστό των συνολικών δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών διαμορφώθηκαν σε 22,7%.

 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: O όμιλος την 30ή.09.2015 κατείχε ακίνητα και λοιπό εξοπλισμό που περιήλθαν στην κατοχή του από πλειστηριασμούς με αξία 483 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που έχουν δοθεί για την απόκτησή τους.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: H συνολική έκθεση προς το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ανερχόταν, πάντα στις 30.9, στα 5,53 δισ. εκ των οποίων το 1,7 δισ. ευρώ είναι ομόλογα, τα 2,3 δισ. έντοκα και το 1 δισ. παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, τα δάνεια, οι εγγυήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις προς το Δημόσιο ανέρχονταν σε 494 εκατ.

Συνολικά, τα ΟΕΔ και τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου αντιστοιχούσαν στο 7% του ενεργητικού και στο 22% του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ: H καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανερχόταν στα τέλη Σεπτεμβρίου στα 31,6 δισ., εκ των οποίων 22,3 δισ. αντιπροσώπευαν χρηματοδότηση από τον ELA και 9,4 δισ. απευθείας από την ΕΚΤ.

Το απόθεμα ρευστών διαθεσίμων του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 6,7 δισ., εκ των οποίων ποσό 4,23 δισ. είναι στοιχεία ενεργητικού κατάλληλα για άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα (1,72 δισ. για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και 2,5 δισ. ενέχυρα για χρηματοδότηση μέσω ELA).

Το μεγαλύτερο μέρος του ενεχύρου που είναι διαθέσιμο για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ κατέχεται από θυγατρικές του ομίλου.

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Τα ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ανέρχονταν στα τέλη Οκτωβρίου σε 14,04 δισ. Η τράπεζα έχει μηδενίσει την κρατική ενίσχυση από τον τρίτο πυλώνα του νόμου Αλογοσκούφη (δανεισμός ειδικών ομολόγων) τον περασμένο Αύγουστο, ύψους 1,9 δισ.

Κατέχει επίσης ομόλογα του Πυλώνα Ι ύψους 950 εκατ. ευρώ, έναντι των οποίων έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v