Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

GRIVALIA: Αγορά 241 ιδίων μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ («Η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ής Ιουλίου 2015, προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Στις 24.08.2016 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €7,10 ανά μετοχή, 241 μετοχές συνολικής αξίας €1.711,10.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v