Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τέρνα Ενεργειακή: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακής στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ των 9,76 και 11,7 ευρώ.

Τέρνα Ενεργειακή: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ
Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακής στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ των 9,76 και 11,7 ευρώ.

Η ανακοίνωση της τιμής διάθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου, ενώ στις 8 Νοεμβρίου αναμένεται να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η διασπορά και η εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στη Σοφοκλέους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα λάβει χώρα στις 14 Νοεμβρίου.

Η εταιρία θα εκδώσει μέσω αύξησης κεφαλαίου 27.333.400 νέες μετοχές εκ των οποίων το 1.366.600 θα διατεθεί σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε λιγότερο από 100 συνεργάτες της Τέρνα Ενεργειακής.

Παράλληλα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι Τέρνα Α.Ε., Γ. Περιστέρης, Μ. Γούρζης και Μ. Μαραγκουδάκης προς τον σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της εταιρίας έχουν συνομολογήσει με τον συντονιστή κύριο ανάδοχο της εγχώριας προσφοράς (Αlpha Bank) και τον διαχειριστή του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς (UBS) για λογαριασμό των αναδόχων ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe option) μέχρι 2.733.300 επιπρόσθετων μετοχών της εταιρίας, ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την εγχώρια προσφορά και τη διεθνή προσφορά.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας μετά την έκδοση και την εισαγωγή στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 109.333.400 ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ.

Συντονιστής και κύριος ανάδοχος της εγχώριας προσφοράς είναι η Alpha Bank, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Διαχειριστής του βιβλίου προσφοράς της διεθνούς προσφοράς είναι η UBS.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω της συνδυασμένης προσφοράς, που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 20/7/2007, πρόκειται να διατεθούν για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στις επενδύσεις που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει η εταιρία μέχρι και τη χρήση 2010.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, 20,5 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε αιολικά πάρκα, ενώ ποσό ύψους 2,7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για επενδύσεις σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη δημόσια προσφορά η Τέρνα Α.Ε. ελέγχει το 63,19% των δικαιωμάτων ψήφου της Τέρνα Ενεργειακής, ο κ. Γ. Περιστέρης το 29,94%, ο κ. Μ. Γουρζής το 4,82% και ο κ. Μ. Μαραγκουδάκης το 2,05%.

Μετά το πέρας της δημόσιας προσφοράς και την πλήρη άσκηση του greenshoe option, η Τέρνα Α.Ε. θα ελέγχει το 45,81% των δικαιωμάτων ψήφου της Τέρνα Ενεργειακής, ο κ. Γ. Περιστέρης το 21,7%, ο κ. Μ. Γούρζης το 3,49%, ενώ το ποσοστό των λοιπών μετόχων θα ανέλθει στο 27,5%.

Oι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας κ. Γεώργιος Περιστέρης, Μιχαήλ Γουρζής, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης και Τέρνα Α.Ε. δεσμεύονται ότι για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των προσφερόμενων μετοχών δεν θα προβούν, ατομικά ή από κοινού, άμεσα ή έμμεσα σε καμία διάθεση, πώληση ή ενεχυρίαση μετοχών, δεν θα συμφωνήσουν να εκδοθούν, να διατεθούν, να πουληθούν άμεσα ή έμμεσα μετοχές ή άλλοι τίτλοι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με μετοχές, ούτε θα συμφωνήσουν να εκδοθούν, να διατεθούν, να πουληθούν ή να ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συντονιστή κυρίου αναδόχου της εγχώριας προσφοράς και του διαχειριστή του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς.

Παράλληλα, η εταιρία δεσμεύεται ότι για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των προσφερόμενων μετοχών δεν θα προβεί με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε έκδοση νέων μετοχών της εταιρίας ούτε σε απόκτηση, διάθεση, πώληση ή ενεχυρίαση μετοχών, ούτε θα συμφωνήσει να διαθέσει, να πουλήσει ή να ενεχυριάσει άμεσα ή έμμεσα μετοχές ή άλλους τίτλους μετατρέψιμους ή ανταλλάξιμους σε μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του συντονιστή κυρίου αναδόχου της εγχώριας προσφοράς.

Στους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την επένδυση στην Τέρνα Ενεργειακή περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, οι αλλαγές στην πολιτική στήριξης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επίσης, αναφέρεται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τις πωλήσεις στο ΔΕΣΜΗΕ και στη ΔΕΗ, ενώ οι κατασκευαστικές δραστηριότητες του ομίλου είναι εκτεθειμένες στους κινδύνους που σχετίζονται με τις τάσεις του κατασκευαστικού κλάδου.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας, τα μετά φόρων κέρδη της Τέρνα το 2006 ανήλθαν στα 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,6 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε από 6% το 2005 στο 23% το 2006, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους μειώθηκε από 18% το 2004 στο 12% το 2005 και επανήλθε στο 18% το 2006.

Στο εξάμηνο του 2007 τα μετά φόρων κέρδη της Τέρνα Ενεργειακή ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών στα 25,5 εκατ. ευρώ.

* Το πλήρες ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής της Τέρνα Ενεργειακής δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v