ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου της Εταιρείας από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Η Εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους € 72.500.000 7ετούς διάρκειας με το οποίο κατέστη δυνατή η αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων του ομίλου της Εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v