Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: Ανακοίνωση για Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 13.3.2020/29643 ανακοίνωσης της Δ/νσης Εταιρειών του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφορικά με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Α.Κ. 2103599) του από 12.9.2019 αποσπάσματος πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η παροχή άδειας για τη σύναψη σύμβασης για την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης υπηρεσιών της Εταιρείας με τη συνδεδεμένη, κατά την έννοια της παρ. 2(α) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε., γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών της παρ. 3 εδ. α' του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v