Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Μετοχικό Κεφάλαιο

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5.6.2020, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.431.320,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Την Τρίτη 30.06.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2163100 η με αριθμό 67639/30.06.2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του μερί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε την 30.7.2020 για τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.Μετά την ως άνω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 29.570.520,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,49 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v