ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 1/10/2020 σε αγορά 5.997 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,6107 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 27.650 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v