Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

DIONIC: Οικονομικό ημερολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

 

Η Εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε» ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για την χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 στον ιστότοπο του Χ.Α. την 5η Μαΐου 2021.

 2. Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2020 στον ιστότοπο της εταιρίας μας www.dionicgroup.com  την  5η Μαΐου 2021.

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, Παρασκευή 30η Ιουλίου 2021.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v