Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

KΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους και Ανασυγκρότησης Δ.Σ.

εταιρείας κατά την άνω συνεδρίασή του της 16-07-2021 διαπίστωσε ότι τα ανεξάρτητα μέλη Άγγελος Κόπιτσας και Νικήτας Σωτηρόπουλος δεν πληρούν πλέον τις απαιτούμενες στο νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι αμφότεροι έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο από εννέα έτη. Το Δ.Σ. επίσης διαπίστωσε ότι, τα ανεξάρτητα μέλη Καλλιόπη Μαγούλα και Ζωή Βασιλείου, από την ημέρα της εκλογής τους και καθ' όλη την θητεία τους δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παράγραφοι 1,2 του Ν. 4706/2020 και συνεπώς μπορούν να παραμείνουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Στην ως άνω συνεδρίαση, ανακοινώθηκε επίσης ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου υπέβαλε την από 05.07.2021 έγγραφη παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ως αντικαταστάτης του εξελέγη ο κ. Σταύρος Κυριακούλης του Θεοφάνη, ο οποίος είναι μέτοχος της εταιρείας και συγγενής εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και ως εκ τούτου δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Παρά το γεγονός ότι τα υφιστάμενα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν επαρκούν για την συμπλήρωση του οριζόμενου από την ΤΓΣ της 19.07.2019 αριθμού των τεσσάρων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ο αριθμός αυτός (2) επαρκεί για την συμπλήρωση του ελάχιστου νόμιμου αριθμού σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020. Εν προκειμένω, το Δ.Σ. αποτελείται από επτά μέλη, το 1/3 του οποίου, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 5§2, ισούται με τον αριθμό δύο, που αποτελεί και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπολείπονται του αριθμού που ορίστηκε από την Τ.Γ.Σ. 19.07.2019, στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ανακοινωθεί η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και θα αποφασισθεί εκ νέου ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα,

3. Σταύρος Κυριακούλης του Θεοφάνη, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

4. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

5. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

6. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος μέλους θα διαρκέσει για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθεί η θητεία του προκατόχου του, η οποία έχει ορισθεί τετραετής από την ημερομηνία εκλογής του Δ.Σ. την 29.07.2019, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει νομίμως εντός του έτους 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v