Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ...

Ανακοίνωση διορισμού Εσωτερικού Ελεγκτή

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΑΕ» ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 21/10/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν της από 20/10/2022 πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κύριος Αλέξανδρος Λυμπερίδης, υπάλληλος της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κυρίας Ελένης Βεντούρη. Ο  κ. Λυμπερίδης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάληψη της ως άνω θέσεως καθώς είναι πτυχιούχος Λογιστικής και απόφοιτος του εκπαιδευτικού προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει σχετική επαγγελματική εμπειρία καθώς εργάζεται στην εταιρία ως βοηθός στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου από 8/4/2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v