Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη τις κάτωθι ημερομηνίες σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Ημερομηνία συναλλαγής

Αριθμός αποκτηθεισών μετοχών

Μέση τιμή κτήσης (ποσά σε ευρώ)

Συνολική αξία απόκτησης

(ποσά σε ευρώ)

06/03/2023

10.000

3,9800

39.800,00

07/03/2023

10.000

3,9200

39.200,00

08/03/2023

10.000

3,9300

39.300,00

 

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 562.000 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4003% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v