Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49  του  ν.  4548/2018 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα μέχρι 2.191.260 μετοχές ήτοι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 15/9/2025 με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη 4,00 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως υλοποιήσει με δική του ευθύνη την ανωτέρω απόφαση και ρυθμίσει με σχετική του απόφαση κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v