Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023 

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.05.2022, ανακοινώνει ότι την 27η Σεπτεμβρίου 2023 προέβη σε αγορά 13.950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,35556 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 102.610,08 ευρώ.

 

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 260.593 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,39% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v