ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

10.10.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2022, σύμφωνα με το άρθρο 65A  ν.4174/2013

Η Εταιρία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2022 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 στην Εταιρία μας, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v