Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΪΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 16η Μαΐου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
  4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2023, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2024 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).
  5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της.
  6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2023.
  7. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023.
  8. Υποβολή  Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
  9. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο49 του Ν.4548/2018.
  10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα  για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των παρευρισκόμενων μετόχων και η αποφυγή της διασποράς της νόσου.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.06.2024, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική ή/και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05.06.2024 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της, δηλαδή την 10.06.2024. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για την εξ αναβολής ή επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05.06.2024 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.06.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική ή/και τυχόν Επαναληπτική) μόνον ο Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του άρθρ. 128 και ειδικότερα την προβλεπόμενη υπό την παρ. 4 του άρθρ. 128 προθεσμία ως προς την υποβολή στην Εταιρεία των απαιτούμενων εγγράφων είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 26.05.2024 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 28.05.2024, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 03.06.2024 τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 04.06.2024, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους α' και β', αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 04.06.2024, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 04.06.2024, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ ανωτέρω, και τον αριθμό των μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται  με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν.4548/2018  ή από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές ή άλλους διαμεσολαβητές.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του  Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση των αντιπροσώπων για κάθε μέτοχο γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο έως την 07.06.2024 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 21.06.2024  για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) είτε από τον μέτοχο ή από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.daiosplastics.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 23320-42600 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο έως την 07.06.2024 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 21.06.2024 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση).

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 23320-42412.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας) υπεύθυνη η κα. Χρυσάνθη Λίγγου, τηλ. 23320-42412).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Νάουσα, 16  Μάϊου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v