Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση - Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την 29.01.2024, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 64.259 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,4399 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 156.782,96 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 1.019.942 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,29% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Κηφισιά 29.01.2024

Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v