Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΩΒΟΣ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν συνεχεία του από 10.06.2015 δελτίου τύπου που δημοσίευσε η εταιρία «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» σχετικά με την άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της, η οποία εφαρμόσθηκε την 02/04/2012, λόγω μη δημοσίευσης της οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 (λόγος ο οποίος έχει ήδη εξαλειφθεί, καθώς η εταιρία έχει ήδη προβεί στη δημοσίευση όλων των οικονομικών καταστάσεων μέχρι και του τριμήνου 2015), η Διοίκηση της εταιρίας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5.4.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, τα κριτήρια που πρέπει σωρευτικά να πληρούνται για την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών που τελούν υπό αναστολή για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών είναι τα κάτωθι:

5.4.2. Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου

1) Εφόσον ο εκδότης δεν έχει προβεί κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αναστολή σε εταιρικές πράξεις για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικού δελτίου ή εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, για την εξέταση του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών του εκδότη απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) Ο εκδότης να εμφανίζει θετικά συνολικά ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με τις τελευταίες, πριν την εξέταση της αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. 106

(β) Ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης / ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να είναι 'με σύμφωνη γνώμη'.

(γ) Ο εκδότης να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, πλην της τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης, για τις οποίες έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που ο εκδότης καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί φορολογικά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις εταιρίες που ενοποιούνται έμμεσα μέσω ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής της. Αν οι ενοποιούμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εταιρίες δεν εδρεύουν στην Ελλάδα, ο απαιτούμενος έλεγχος διενεργείται από διεθνή ελεγκτικό οίκο, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εταιριών, ο φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί και στις κοινοπραξίες που συμμετέχουν στην τελευταία χρήση για την οποία έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις και οι οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% στο συνολικό κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα της εταιρίας.

(δ) Ο εκδότης να μην έχει ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς τρίτους.

(ε) Να έχει υποβληθεί στο Χ.Α. πληροφοριακό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται από το Χ.Α.107

2) Το παραπάνω πληροφοριακό σημείωμα θα πρέπει να έχει συνταχθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. που έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή και ενεργεί ως Σύμβουλος του εκδότη. Το πληροφοριακό σημείωμα υπογράφεται από κοινού από τον Σύμβουλο και τον εκδότη.

3) Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του πληροφοριακού σημειώματος θα παρουσιάζονται αιτιολογημένες οι θέσεις του Συμβούλου όσον αφορά τις προοπτικές και τους λόγους που δικαιολογούν τη βιωσιμότητα του εκδότη, ότι η νομική κατάσταση του εκδότη είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυσή του και την καταστατική του λειτουργία, ότι οι τυχόν εταιρικές πράξεις στις οποίες προέβη ο εκδότης κατά τη διάρκεια της αναστολής ήταν σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και ότι σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, την εξάλειψη του λόγου για τον οποίο οι μετοχές τέθηκαν σε αναστολή και παρέμειναν εκτός διαπραγμάτευσης καθώς και όλες τις ειδικότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών.

4) Το Χ.Α. μπορεί να εξαρτήσει την έγκριση του αιτήματος για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών του εκδότη από οποιονδήποτε ειδικό όρο που κατά την κρίση του επιβάλλεται για το συμφέρον των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον οποίο ανακοινώνει στον εκδότη, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο για τον οποίο ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών.

5) Το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών πρέπει να έχει επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Για την επάρκεια της διασποράς στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται αναγκαία υπόψη τα ίδια ποσοτικά κριτήρια διασποράς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, αλλά η επάρκεια της διασποράς εκτιμάται κατά περίπτωση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να ζητείται να δεσμευθεί ο εκδότης ότι θα υποβάλλει στο Χ.Α. βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι βασικοί του μέτοχοι, προκειμένου να εκτιμηθεί από το Χ.Α. η ύπαρξη της επαρκούς διασποράς.

Εξ αυτών, σήμερα η εταιρία μας δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια της κατά τα άνω παραγράφου 1. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, άλλωστε, έχουμε ήδη αιτηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α, με την από 13.03.2015 υπ' αρ. πρωτ. 1065 επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Χαραλάμπους Βωβού, προθεσμία έως και την 31.12.2015 για την μη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο, ούτως ώστε, κατόπιν και της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρίας με την υπ' αριθμ. 289/20.05.2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κατ' αρχάς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της εταιρίας, να υπάρξει ικανό διάστημα, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ανωτέρω ασυμβατότητες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v