Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν της από 28.7.2015 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διά της οποίας η Τράπεζα (μεταξύ άλλων) καλείται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις επί της ομαλής λειτουργίας και οικονομικής καταστάσεως αυτής, συνεπεία των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων που επιβλήθηκαν δια αλληλοδιαδόχων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, η Τράπεζα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα, με ημερομηνία 30.6.2015, ελάμβανε συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ύψους Ευρώ 27,8 δισ., αναλυόμενη σε Ευρώ 4,8 δισ. μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και Ευρώ 23,0 δισ. διά του μηχανισμού ELΑ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα, πληρούσα τους δείκτες φερεγγυότητας της κειμένης νομοθεσίας, αποτελεί αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα.

Οι τυχόν επιπτώσεις των προσφάτων εξελίξεων στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης, καθώς και στη διαμόρφωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν επί του παρόντος. Άλλωστε, η επικείμενη διαγνωστική διαδικασία που θα διενεργήσει ο οικείος επόπτης (Single Supervisory Mechanism, SSM), αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των ανωτέρω επιπτώσεων και η Τράπεζα δεν δύναται να προκαταλάβει τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας. Επιπλέον, η διαδικασία αναγνωρίσεως των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων της 30.6.2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα με τη δημοσίευση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) της Τραπέζης, σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία 31.3.2015 ανήρχετο σε 13,1%, ενώ το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων ανήρχετο συνολικά σε ποσό Ευρώ 3,7 δισ. εκ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.

Λοιπά, κατά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς γνωστοποίηση στοιχεία θα αποτελέσουν, αφ' ενός κατά την ύπαρξή των, αφ' ετέρου κατά το ποσό αυτών, αντικείμενο διαπιστώσεως υπό του SSM, δυνάμει διαγνωστικής διαδικασίας, η προετοιμασία της οποίας έχει ήδη εκκινήσει και η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Για τυχόν, βάσει αυτής, ανακοινωτέα στοιχεία, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v