Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με γεγονότα που επηρεάζουν ή προβλέπεται να επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τoυ Ομίλου και τη διακύμανση της τιμής των μετοχών της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με νέα γεγονότα που ενδέχεται να επιφέρουν μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς, της οικονομικής κατάστασης και των λειτουργικών της αποτελεσμάτων της, η Attica Bank («η Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις βασικότερες εξελίξεις που επηρέασαν τη λειτουργία της αγοράς και της ίδιας, από τις 28.6.2015 (έναρξη τραπεζικής αργίας) έως και σήμερα και που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην τιμή των μετοχών και των λοιπών χρεογράφων εκδόσεως της Τράπεζας. Επιπτώσεις στην τιμή και στη ρευστότητα της μετοχής ενδέχεται να έχει και η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό το καθεστώς περιορισμών από σήμερα.

Η Τράπεζα έχει βασίσει την παρούσα ανακοίνωση στις τρέχουσες συνθήκες και σε στοιχεία που είναι γνωστά κατά την ημερομηνία έκδοσής της. Ειδικότερα:

• Οι εγχώριες Τράπεζες λειτούργησαν υπό καθεστώς τραπεζικής αργίας από τις 28.6.2015 έως και τις 19.7.2015 και έκτοτε εκτελούν τις εργασίες τους υποκείμενες σε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), ενώ εξακολουθούν να υφίστανται απαγορεύσεις ή/και περιορισμοί στη διενέργεια ορισμένων τραπεζικών εργασιών, οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματά τους κατά το β' 3μηνο του έτους και για όσο διάστημα εφαρμόζονται, καθώς περιορίζουν τις δυνατότητες άντλησης εσόδων τόσο από νέες δραστηριότητες/συναλλαγές, όσο και από ήδη υφιστάμενες.

• Η ρευστότητα των εγχώριων τραπεζών, συνεπώς και της Attica Bank, έχει δεχτεί αρνητικές πιέσεις εντός του 2015, οι οποίες εντείνονται λόγω αβεβαιότητας και συνεχιζόμενης εκροής καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα, η εξάρτηση της Τράπεζας από τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε και στις 30.6.2015 ανερχόταν συνολικά σε 890 εκ. ευρώ (ΕΚΤ: 70 εκ. ευρώ, ELA: 820 εκ. ευρώ). Υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες, η Τράπεζα ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου ενδέχεται να απαιτηθεί να εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδοτική υποστήριξη, το τελικό ύψος της οποίας θα εξαρτάται εκτός των άλλων και από τους όρους που θα ισχύουν αναφορικά με τις αποδεκτές εξασφαλίσεις.

• Πιέσεις δέχεται και η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, και συνεπώς και της Attica Bank, καθώς από τα τέλη του 2014 παρατηρείται επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων, με αποτέλεσμα τη διάβρωση της κεφαλαιακής βάσης. Με δεδομένες τις παραπάνω εξελίξεις, προγραμματίζεται από τις εποπτικές αρχές η διεξαγωγή άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και η εκτίμηση των νέων κεφαλαιακών αναγκών των εγχώριων τραπεζών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου του 2015 και να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η κεφαλαιακή βάση της Attica Bank ενδεχομένως να απαιτηθεί να ενισχυθεί μελλοντικά με ποσό πέραν της αναγγελθείσας από την Τράπεζα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (434 εκ. ευρώ). Μεταξύ των παραμέτρων που αναμένεται να ληφθούν υπόψη στην αναφερόμενη άσκηση είναι: α) το δυσμενές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και οι ασθενείς προοπτικές, β) το πλαίσιο και το εύρος προσμέτρησης του αναβαλλόμενου φόρου που θα καθορίσει το ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και γ) το επίπεδο της προστασίας των δανειοληπτών και άλλων ομάδων έναντι μονομερών ενεργειών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Προς το παρόν, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής, οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών που θα προσδιοριστούν μετά από το ανωτέρω stress test, παραμένουν άγνωστοι.

• Η θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4335/2015 περί ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα των πιστωτών και των μετόχων και των καταθετών των εγχώριων τραπεζών. Ο νόμος περιλαμβάνει τέσσερα εργαλεία και εξουσίες εξυγίανσης: (α) την πώληση του συνόλου ή τμήματος των δραστηριοτήτων και των τίτλων εκδόσεως ενός πιστωτικού ιδρύματος, (β) τη δημιουργία μεταβατικού ιδρύματος (γ) το διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων και τη μεταφορά απομειωμένων ή προβληματικών περιουσιακών στοιχείων σε ένα όχημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και (δ) την αναδιάρθρωση παθητικού (bail‐in), η οποία δίνει στις αρχές εξυγίανσης την εξουσία να διαγράψουν τις απαιτήσεις των μη εξασφαλισμένων πιστωτών ενός ιδρύματος και να μετατρέψουν τις μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις σε μετοχικό κεφάλαιο (βάσει ορισμένων παραμέτρων ως προς το ποιες απαιτήσεις θα είναι επιλέξιμες). Ειδικά όσον αφορά την επιλογή αναδιάρθρωσης του παθητικού (bail-in), αυτή προβλέπεται να εφαρμοσθεί από την 1.1.2016.

Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται στον νόμο θα επηρεάσουν το πώς διοικούνται τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτικές εταιρίες, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα των μετόχων, των πιστωτών και των καταθετών. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς όλες τις επιπτώσεις τυχόν εφαρμογής του νόμου και τυχόν αντίκτυπό του στα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Ομίλου.

• Ο Όμιλος επηρεάζεται από την πορεία της ελληνικής οικονομίας τις προοπτικές της. Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με την ΕΚΤ στις 10 Ιουλίου 20151, προβλέπεται επιδείνωση της ύφεσης το 2015 και καταγράφονται δυσμενείς προοπτικές όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αντίστοιχα και την οικονομική κατάσταση των τραπεζών.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι αυτοί ενδεχόμενα και να αμβλυνθούν στο άμεσο μέλλον, καθόσον η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχεδιάζει μέτρα άμβλυνσης της ύφεσης και ενίσχυσης της κυκλοφορίας του χρήματος μέσω των Τραπεζών, ιδιαίτερα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εισαγωγικού εμπορίου.

Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι ο βασικός μέτοχος της Attica Bank, δηλαδή το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, που κατέχει το 50,67% των μετοχών της, στήριξε, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας, και θα συνεχίσει να στηρίζει την Τράπεζα, στο μέτρο του δυνατού και με τις προϋποθέσεις που η κειμένη νομοθεσία το επιτρέπει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v