Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΗΓΑΣΟΣ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σ' αναφορά της με αριθμ. πρωτ. 178/19.07.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με θέμα την «Έγκριση του υπ' αρ. 9/18.07.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)», η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Εταιρία»), με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού ενημερώνει, ότι προσκομίστηκαν προσηκόντως στην υποψήφια εταιρία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», τόσο το σύνολο των δανειακών συμβάσεων της Εταιρίας μας, που αφορούν την προς αδειοδότηση δραστηριότητα, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.3.2.8. της Προκήρυξης 1/2016, όσο και σχετικές Βεβαιώσεις – Τραπεζικές Ενημερότητες, κατά την παρ. Η.2.3. της Προκήρυξης, αναφορικά με τις συμβάσεις δανείων της παραγράφου Δ.3.2.8. και συγκεκριμένα περί του ύψους των χορηγηθέντων δανείων, των υπολοίπων τους και περί της ομαλής εξυπηρέτησής τους.

Συνεπώς οιαδήποτε αντίθετη αναφορά, συμπεριλαμβανομένης και τοιαύτης «περί μη επιβεβαίωσης λήψης του συνόλου των τραπεζικών ενημεροτήτων», υπό στοιχείο κε) της ως άνω απόφασης του ΓΓΕΕ, είναι παντελώς αβάσιμη και ουδόλως από τ' ανωτέρω εξαιρούμε το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας της Εταιρίας μας, που επίσης προσηκόντως προσκομίστηκε και στην κατά τ' ανωτέρω δημοσιευμένη απόφαση του ΓΓΕΕ υπό στοιχείο κδ), εμφαίνεται ως ελλείπον.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v